2023

W 2023 roku Samorząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 335/6322/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2023 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmieniona uchwałą Nr 338/6446/2023  z dnia 12 maja 2023 roku oraz uchwałą Nr 368/7168/2023 z dnia 26 października 2023 r.) udzielił dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 3 301 096,00 zł, przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

  1. Miastu Białystok na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 o salę gimnastyczną z zapleczem oraz dostosowaniem obiektu do przepisów ppoż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem i utwardzeniami” w kwocie 1 700 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100),

  2. Miastu Białystok na zadanie pn. „Rozbudowa budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Miodowa 5 o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 474 548,00 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem 00/100),

  3. Miastu Białystok na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 o salę gimnastyczną i zaplecze wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 474 548,00 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem 00/100),

  4. Miastu Białystok na zadanie pn. „Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 652 000,00 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100).

Powrót na początek strony