2020

W 2020 roku Samorząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 130/2013/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmieniona uchwałą Nr 146/2322/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 lipca 2020 roku oraz uchwałą Nr 150/2420/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku), udzielił dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 2.198.586,00 zł, przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

  1. Miastu Białystok na rozbudowę, przebudowę i modernizację budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, przy ul. Mazowieckiej 35, w kwocie 298.167,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 00/100),
  2. Powiatowi Białostockiemu na przebudowę Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, przy ul. Leśnej 11, w kwocie 238.119,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto dziewiętnaście 00/100),
  3. Miastu Łomża na przebudowę pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży, przy ul. Spółdzielczej 8, w kwocie 197.455,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 00/100),
  4. Powiatowi Augustowskiemu na remont łazienki – likwidację barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie, przy ul. Młyńskiej 52, w kwocie 10.716,12 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy siedemset szesnaście 12/100),
  5. Gminie Stawiski na budowę hali sportowej w Stawiskach, przy ul. Polowej 12, w kwocie 1.200.098,88 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem 88/100),
  6. Miastu Suwałki na likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, przy ul. T. Kościuszki 126, w kwocie 254.030,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści 00/100). 
Powrót na początek strony