2017

W 2017 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 204/2691/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2017 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałą Nr 246/3334/2017 z dnia 6 października 2017 r.) - udzielił dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Miastu Łomża na modernizację pomieszczeń oraz przebudowę szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Polowej 39 w kwocie 310.180,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt),

2) Gminie Suwałki na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Starym Folwarku w kwocie 868.000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy),

3) Powiatowi Kolneńskiemu na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 34 w kwocie 796.500,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset).

Powrót na początek strony