2019

W 2019 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwałą Nr 35/473/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2019 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - udzielił dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Powiatowi Białostockiemu na modernizację pomieszczeń oraz budowę szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, w kwocie 657 444,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery),

2) Powiatowi Sokólskiemu na modernizację pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, przy ul. Osiedle Zielone 1A, w kwocie 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy),

3) Miastu Białystok na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku przy ul. J.K. Kluka 11 A – II etap, w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy),

4) Miastu Łomża na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz boiska wielofunkcyjnego z dojściami przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, przy ul. Pięknej 2, w kwocie 390 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy),

5) Miastu Suwałki na remont łazienek mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, przy ul. Pułaskiego 66, w kwocie 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy),

6) Gminie Czyżew na rozbudowę i przebudowę Ochotniczej Straży Pożarnej – świetlicy wiejskiej oraz budowy zaplecza socjalnego dla przyszłego boiska piłkarskiego w połączeniu z istniejącym budynkiem świetlicy w Rosochatem Kościelnym, przy ul. Mazowieckiej 6, w kwocie 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy),

7) Gminie Radziłów na adaptację budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej, w kwocie 205 333,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy).

Powrót na początek strony