2022

W 2022 roku Samorząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 268/4896/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2022 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmieniona uchwałą Nr 273/5043/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku) udzielił dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 1611758,62 zł, przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

  1. Miastu Białystok na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku, ul. Słonimska 38 o pomieszczenia dydaktyczne, salę gimnastyczną z zapleczem wraz z budową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz budową parkingu” w kwocie 647188,00 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem 00/100),

  2. Miastu Łomża na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” w kwocie 647187,00 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 00/100),

  3. Powiatowi Kolneńskiemu na zadanie pn. „Poprawa dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych” w kwocie 165745,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć 00/100),

  4. Powiatowi Sejneńskiemu na zadanie pn. „Realizacja II etapu budowy budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach” w kwocie 151638,62 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem 62/100).

Powrót na początek strony