2014

W 2014 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 227/3208/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2014 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałami Nr 252/3635/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. i  Nr 269/3901/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.)

- postanowił udzielić dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Gminie Miasto Suwałki na wbudowanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 66  w kwocie 86 000,00 zł;

2) Powiatowi Augustowskiemu na remont budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie przy ul. Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3b wraz z dociepleniem budynku, przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym w kwocie 242 941,00 zł;

3) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Krynkach przy ul. Grodzieńskiej 40 na rozbudowę budynku SP ZP-O, budowę wiaty, zadaszenia i rozbudowę budynku gospodarczego w kwocie 127 770,00 zł;

4) Gminie Czyżew na budowę windy wraz z remontem części sanitarnej w budynku Zespołu Szkół w Czyżewie przy ul. Polnej 5 w kwocie 173 060,00 zł;

5) Miastu i Gminie Łapy na budowę windy wraz z dostosowaniem wejścia do budynku Przedszkola nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 27 w kwocie 61 185,00 zł;

6) Białostockiemu Towarzystwu Oświatowemu na rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Społecznych BTO nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu w Białymstoku przy ul. Kalinowej 5 w kwocie 600 000,00 zł;

7) Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach na II etap przebudowy i remontu budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Białej Wodzie 63, gm. Suwałki, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych w kwocie 395 859,00 zł;

8) Stowarzyszeniu „Aktywni Tak Samo” na przebudowę istniejącego budynku przy ul. Wojska polskiego 9 w Suwałkach w zakresie budowy szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w obrębie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy – Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” w kwocie 73 088,00 zł;

9) „CARITAS BLIŹNIM” – jednostce organizacyjnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży na II etap przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku ośrodka „CARITAS BLIŹNIM” w miejscowości Ptaki gm. Nowogród w kwocie 196 000,00 zł.

Powrót na początek strony