2018

W 2018 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 304/4392/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałą Nr 320/4742/2018 z dnia 2 października 2018 r.) - udzielił dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Caritas Diecezji Łomżyńskiej na remont z termomodernizacją dachu budynku Centrum Rehabilitacji pw. Św. Rocha w Łomży, przy ul. Rybaki 1, w kwocie 382 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),

2) Miastu Białystok na przebudowę części budynku wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 9, w kwocie 242 500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

3) Miastu Łomża na budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży, przy ul. Mickiewicza 6, w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

4) Gminie Łapy na budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne (Dom Kultury) w Łapach, przy ul. Głównej 8, w kwocie 507 589,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),

5) Miastu Suwałki na dostosowanie wejścia i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach, przy ul. Minkiewicza 50, w kwocie 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100),

6) Miastu Białystok na budowę Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku, ul. Palmowa 28, w kwocie 166 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).”.

Powrót na początek strony