2021

W 2021 roku Samorząd Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 203/3496/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zmieniona uchwałą Nr 211/3699/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2021 roku oraz uchwałą Nr 220/3951/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2021 roku), udzielił dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 1.023.529,88 zł, przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

  1. Miastu Białystok na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, przy ul. Rzemieślniczej 12/3, w kwocie 480 000,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100),
  2. Miastu Łomża na przebudowę i rozbudowę budynku bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul Stacha Konwy 13, w kwocie 480 000,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100),
  3. Miastu Suwałki na posadowienie, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, przy ul. Przytorowej w Suwałkach, w kwocie 44 155,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć 00/100),
  4. Miastu Suwałki na modernizację łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 3, w kwocie 19 374,88 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 88/100).
Powrót na początek strony