2013

W 2013 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 155/2213/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2013 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałami Nr 171/2475/2013 z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 182/2636/2013 z dnia 3 września 2013r. i Nr 203/2911/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.)

- postanowił udzielić dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na ww. zadanie niżej wymienionym podmiotom:

1) Gminie Sokółka na budowę sali sportowej wraz zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce przy ul. Szkolnej 2 w kwocie 420 000,00 zł;

2) Powiatowi Monieckiemu na  budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 22  w kwocie 762 062,29 zł;

3) Powiatowi Grajewskiemu na budowę zewnętrznej klatki schodowej z windą przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie przy ul. Ełckiej 11 w kwocie 200 000,00 zł;

4) Gminie Nurzec-Stacja na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nurcu-Stacji przy ul. Szkolnej 6 w kwocie 300 015,00 zł;

5) Powiatowi Hajnowskiemu na budowę szybu windowego wraz z montażem windy przy budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce przy ul. Ptaszyńskiego 14 w kwocie 47 100,00 zł;

6) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci
i Młodzieży w Bacikach Średnich - powiat Siemiatycki na przebudowę części budynku administracyjnego z przeznaczeniem na oddział psychiatrii dziecięcej oraz dostosowanie budynku internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową wind w ww. budynkach w kwocie 300 000,00 zł;

7) SP ZOZ w Siemiatyczach na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 16 na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej i Gabinetów Fizjoterapii SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie 150 000,00 zł.

Powrót na początek strony