Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE, DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI, W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z WYJĄTKIEM ROZBIÓRKI TYCH OBIEKTÓW

Akty prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwanych dalej "przedsiębiorcami", stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pomoc ta nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy. Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie marszałka województwa, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Dofinansowanie robót może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

1) mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;

2) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu będących w dyspozycji samorządu województwa, dotyczące obiektu objętego tym wnioskiem.

Dofinansowanie robót nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku (wzór wniosku w załączeniu).

Wniosek zawiera następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) numer NIP i numer REGON;

3) status prawny i podstawę działania;

4) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;

5) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;

6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych;

7) nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

8) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;

9) przewidywany koszt realizacji zadania;

10) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;

11) ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek;

12) udokumentowaną informację o zapewnieniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

13) informację o przyznanych środkach Funduszu, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i terminu przyznania środków oraz stanu rozliczenia;

14) udokumentowaną przez wnioskodawcę informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

15) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;

16) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy;

17) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.

 Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dołącza się:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis.

 Jeżeli przedsiębiorca prowadzi zakład pracy chronionej, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dodatkowo dołącza się potwierdzoną kopię aktualnej decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

 

Wnioski można składać osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Zdrowia

15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

 

Termin składania dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku właściwy organ jednostki samorządu województwa informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Nieusunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Podstawę dofinansowania robót stanowi umowa zawarta przez marszałka województwa z wnioskodawcą.

Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Zdrowia 

Samodzielne stanowisko pracy ds. zadań finansowanych ze środków PFRON

15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Telefony: 85/66-54-290; 85/66-54-164, Fax: 85/66-54-291

e-mail: zdrowie@podlaskie.eu

 

Godziny pracy:

poniedziałek  8.00 - 16.00

wtorek – piątek 7.30 - 15.30

 

Informacja Administratora zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu , https://bip.podlaskie.eu/.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@podlaskie.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (nabór, ocena i wybór wniosków do dofinansowania, zawarcie umów o dofinansowanie robót, rozliczenie, sprawozdawczość i kontrola, publikacja w BIP) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Administrator gwarantuje, że Pani/Pana dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. 10 lat.
 7. Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Powrót na początek strony