Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną badającą kierowców

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ WYKONUJĄCĄ BADANIA PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII TRANSPORTU
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy i potwierdzony wydanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Podstawa prawna
Art. 85 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawierający dane zgodne z art. 85 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami z następującymi załącznikami:
1) oświadczenie zgodne z art. 85 ust. 5 i 6 ustawy o kierujących pojazdami;
2) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
3) oświadczenie dotyczące danych osobowych;
4) dokumenty potwierdzające:
1. posiadanie warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 165) – wyrys pomieszczeń wraz z opisem potwierdzającym spełnienie wymogów; prawo do lokalu (umowa najmu, akt własności – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub kserokopia z oryginalnym dokumentem do wglądu);
2. posiadanie zestawu metod i urządzeń badawczych zgodnych z metodyką stanowiąca załącznik nr 5 do w/w rozporządzenia – wykaz (lista) narzędzi testowych i urządzeń badawczych podpisany przez wnioskodawcę;
3. zatrudnienie co najmniej jednego uprawnionego psychologa, chyba że składający wniosek sam jest uprawnionym psychologiem (oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu).
4. wymagane rozszerzenie wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (wydruk z CEIDG z wymaganym rozszerzeniem).
5) dowód uiszczenia opłaty w kwocie 400 zł za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. M.Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000, tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (zgodnie z §13 pkt. 3 lit. a rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy);
6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok - Departament Finansów Miasta, PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, tytułem: zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.);
7) informację o danych kontaktowych pracowni psychologicznej.

Informacja Administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 61 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informuję, co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu , https://bip.podlaskie.eu/.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@podlaskie.eu.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z:
 • art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którym marszałek województwa prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 • art. 86 ust. 4 w/w ustawy mówiący o tym, że marszałek województwa prowadzi ewidencję jednostek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy,
 • art. 87 ust. 3 w/w ustawy, z którego wynika, że marszałek województwa prowadzi ewidencję uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy kontrolne, działające w oparciu o przepisy prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne z których korzysta Administrator.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres przewidziany dla kategorii A, wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. wieczyście.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Na stronie BIP UMWP zamieszczone będą następujące dane znajdujące się w rejestrze: firma przedsiębiorcy wraz z adresem siedziby, oznaczenie i adres pracowni psychologicznej, nr wpisu do rejestru, uwagi - informacje o zawieszeniu działalności.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Zmiany we wpisie

Zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przedsiębiorca jest obowiązany złożyć marszałkowi województwa, który wpisał go do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, pisemną informację o wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. Do wniosku o zmianę we wpisie należy dołączyć stosowne załączniki, tj. kopie dokumentów dotyczących wnioskowanej zmiany.

Miejsce składania dokumentów
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wraz z załączonymi dokumentami, proszę dostarczyć osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Zdrowia, 15-888 Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 311 (III piętro)
Dokumenty (potwierdzone z oryginałem przez notariusza lub organ wydający) można również przesłać drogą pocztową, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zdrowia, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z rejestrem
Departament Zdrowia
Referat Zdrowia Publicznego (pokój 311 i 315 piętro III)
Kontakt w sprawach dotyczących rejestru:
tel.: (085) 66 54 206
fax: (085) 66 54 291
e-mail: katarzyna.kandefer@podlaskie.eu
Kontakt w sprawach dotyczących badań psychologicznych, kontroli i nadzoru (uprawniony psycholog dostępny jest we wtorki)
tel.: (085) 66 54 523
fax: (085) 66 54 291
e-mail: iwona.rakowska@podlaskie.eu

Termin wydania zaświadczenia
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji.

Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne zażalenie należy składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Powrót na początek strony