Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów badających kierowców

WPIS DO EWIDENCJI UPRAWNIONYCH PSYCHOLOGÓW
Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest warunkiem potwierdzającym uprawnienie w tym zakresie. Ewidencję uprawnionych psychologów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wpis odbywa się w drodze decyzji administracyjnej i wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Podstawa prawna
Art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów zawierający dane zgodne z art. 87 ust. 2 i 4 ustawy o kierujących pojazdami z następującymi załącznikami:
1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (jedynie do wglądu);
2. dyplom ukończenia wyższych studiów na kierunku psychologia (tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia);
3. świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu wydane przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
4. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności;
5. oświadczenie dotyczące danych osobowych;
6. dowód uiszczenia opłaty w kwocie 40 zł za wpis psychologa do ewidencji uprawnionych psychologów na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000, tytułem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów (zgodnie z §13 pkt. 3 lit. b rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 165));
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł za wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok - Departament Finansów Miasta, PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, tytułem: zaświadczenie o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111));
8. informację o danych kontaktowych psychologa.

Informacja Administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 61 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informuję, co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu, https://bip.podlaskie.eu/).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym możecie Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@podlaskie.eu.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z:
 • art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którym marszałek województwa prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 • art. 86 ust. 4 w/w ustawy mówiący o tym, że marszałek województwa prowadzi ewidencję jednostek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy,
 • art. 87 ust. 3 w/w ustawy, z którego wynika, że marszałek województwa prowadzi ewidencję uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy kontrolne, działające w oparciu o przepisy prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne z których korzysta Administrator.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres przewidziany dla kategorii A, wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. wieczyście.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Miejsce składania dokumentów
Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów wraz z załączonymi dokumentami, proszę dostarczyć osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Zdrowia, Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 311 (III piętro)
Dokumenty (potwierdzone z oryginałem przez notariusza lub organ wydający) można również przesłać drogą pocztową, na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok.

Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z ewidencją
Departament Zdrowia
Referat Zdrowia Publicznego (pokój 311 i 315, piętro III)
Kontakt w sprawach dotyczących rejestru:
tel.: (085) 66 54 206
fax: (085) 66 54 291
e-mail: katarzyna.kandefer@podlaskie.eu
Kontakt w sprawach dotyczących badań psychologicznych, kontroli i nadzoru (uprawniony psycholog dostępny jest we wtorki)
tel.: (085) 66 54 523
fax: (085) 66 54 291
e-mail: iwona.rakowska@podlaskie.eu

Termin wydania zaświadczenia
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze  w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uprawniony psycholog jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa, który wpisał go do ewidencji uprawnionych psychologów pisemną informację o oznaczeniu pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania - najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań oraz wszelkich zmianach danych zgłaszanych we wniosku o wpis - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami (przesłanie pisma aktualizacyjnego do Departamentu Zdrowia tut. Urzędu).

 

Powrót na początek strony