Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

KOMPONENT B2 - EDUKACJA

W związku z rozdysponowaniem przez Krajowy Komitet Sterujący rezerwy Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na finansowanie remontów i wyposażenia szkół i świetlic szkolnych w ramach podkomponentu B2 - Edukacja, województwo podlaskie otrzymało na ten cel kwotę 555 891 euro.

Regionalny Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 roku ustalił kryteria oceny wniosków o dotacje w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - podkomponent B2 - Edukacja, ustalając jednocześnie termin składania wniosków do 30 listopada bieżącego roku oraz maksymalne dofinansowanie jednego projektu do 30 000 PLN.

W wyznaczonym terminie wnioski mogą być składane w wersji elektronicznej. Wnioski z jednostek zakwalifikowanych przez Regionalny Komitet Sterujący do otrzymania dotacji, przed zawarciem umowy o finansowaniu, powinny być dostarczone również w wersji papierowej z wymaganymi podpisami i załącznikami.

Sposób wypełniania wniosku został bardzo szczegółowo określony w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu, przy wsparciu merytorycznym Jednostki Koordynacji Programu, będzie udzielało gminom i powiatom niezbędnych informacji dla sporządzania wniosków.

Pliki do pobrania w dole strony

W oparciu o Umowę Kredytową, podpisaną w ubiegłym roku między Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju realizowany jest w naszym kraju Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Celem Programu jest wniesienie wkładu finansowego, inwestycyjnego oraz wiedzy i umiejętności w szeroko rozumiany rozwój gospodarczy wsi i modernizację terenów wiejskich.

W województwie podlaskim realizowane są dwa tzw. komponenty PAOW, tj.: B3 - budowanie potencjału infrastrukturalnego administracji lokalnej i regionalnej oraz C - infrastruktura wiejska. Komponent B3 realizowany jest centralnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast komponent C jest realizowany na szczeblu województwa. Oznacza to, że decyzje w sprawie zakwalifikowania i wysokości dofinansowania poszczególnych projektów gmin są podejmowane przez Regionalny Komitet Sterujący, powołany przez Zarząd Województwa Podlaskiego, któremu przewodniczy Marszałek Województwa Podlaskiego.

Pliki do pobrania w dole strony

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Lista Rankingowa   (do pobrania w dole strony)
Powrót na początek strony