Nadzór Zarządu nad komórkami organizacyjnymi

Zarządzenie Nr 99/2024
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się nadzór Marszałka, Wicemarszałka, Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w następujący sposób:

1) pod bezpośrednim nadzorem Łukasza Prokoryma - Marszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Gabinet Marszałka,

b) Biuro Kadr i Płac,

c) Departament Finansów,

d) Departament Zarządzania Funduszami i Programami,

e) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

f) Biuro Odwołań,

g) Biuro Organizacji i Nadzoru,

h) Biuro Prawne,

i) Biuro Audytu Wewnętrznego,

j) Biuro Obsługi Urzędu,

k) Departament Cyfryzacji,

l) Biuro Bezpieczeństwa,

m) Departament Polityki Informacyjnej,

n) Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych,

o) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;


2) pod bezpośrednim nadzorem Wiesławy Burnos - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

b) Biuro Inwestycji,

c) Biuro Certyfikacji i Księgowania Wydatków,

d) Departament Ochrony Środowiska,

e) Departament Zdrowia;

 

3) pod bezpośrednim nadzorem Marka MalinowskiegoWicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Departament Innowacji i Przedsiębiorczości,

b) Departament Infrastruktury i Transportu,

c) Departament Edukacji i Sportu;

 

4) pod bezpośrednim nadzorem Bogdana Dyjuka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

b) Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,

c) Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d) Biuro Promocji Województwa i Turystyki,

e) Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,

f) Biuro Projektów Zrównoważonej Turystyki Polski Wschodniej;

 

5) pod bezpośrednim nadzorem Jacka Piorunka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego,

b) Departament Współpracy Międzynarodowej,

c) Biuro Promocji Gospodarczej,

d) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

e) Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Funduszy Europejskich;


§ 2. Schemat nadzoru Marszałka, Wicemarszałka, Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 91/2024 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót na początek strony