Nadzór Zarządu nad jednostkami organizacyjnymi

UCHWAŁA NR 7/105/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się nadzór Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie w następujący sposób:

1) pod bezpośrednim nadzorem Łukasza Prokoryma - Marszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,

b) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,

c) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach;

 

2) pod bezpośrednim nadzorem Wiesławy Burnos - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,

b) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku,

c) Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,

d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratun­kowego w Białymstoku,

e) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy,

f) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

g) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,

h) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,

i) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,

j) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,

k) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży,

l) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,

m) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,

n) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,

o) Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle;

p) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

q) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie,

r) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego w Supraślu,

s) Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie,

t) Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku;

 

3) pod bezpośrednim nadzorem Marka Malinowskiego – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

b) Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

c) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,

d) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,

e) Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży;

 

4) pod bezpośrednim nadzorem Bogdana Dyjuka – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostaje:

a) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku;

 

5) pod bezpośrednim nadzorem Jacka Piorunka – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,

b) Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,

c) Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,

d) Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,

e) Muzeum Podlaskie w Białymstoku,

f) Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,

g) Teatr Wierszalin w Supraślu,

h) Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,

i) Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie,

j) Muzeum-Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie,

k) Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku,

l) Xlopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji w Białymstoku;

 

§ 2. Nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa:

1) Podlaską Komunikacją Samochodową Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku;

2) Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży;

3) Agencją Rozwoju Regionalnego "Ares" S.A. w Suwałkach;

4) Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku;

5) Łomżyńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży;

6) WOSiR Szelment Sp. z o.o. z siedzibą w Szelmencie;

7) POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie

- Zarząd Województwa Podlaskiego sprawuje nadzór właścicielski na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 5/82/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót na początek strony