Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców

Tytuł
Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych

W przypadku zmiany adresu zamieszkania, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, w którym uprawniony lekarz prowadza badania lekarskie, proszę o przysłanie pisma aktualizacyjnego do Departamentu Zdrowia tut. Urzędu.

W związku z wejściem w życie w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r., poz. 622 ze zm.), uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 77 ust. 2 przedmiotowej ustawy, ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzi marszałek województwa.

W związku z powyższym wniosek o wpis do ewidencji wraz z załączonymi dokumentami można dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Zdrowia, Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 311 (III piętro).

Dokumenty (potwierdzone z oryginałem przez notariusza lub organ wydający) można również przesłać drogą pocztową, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zdrowia, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wynosi 50zł. W związku z powyższym niniejszą opłatę proszę uiścić na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000. W tytule przelewu proszę podać: Opłata za wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych.

Do decyzji administracyjnej wydawane jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji, w związku z niniejszym należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości 17 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2023 r., poz. 2111). Wpłaty tytułem opłaty skarbowej należy uiszczać na konto nr: Urząd Miejski w Białymstoku, Słonimska 1, 15-950 Białystok - Departament Finansów Miasta, PEKAO SA 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, Tytułem: zaświadczenie o wpisie do ewidencji lekarzy uprawnionych.

Do wniosku o wpis do ewidencji (załącznik) wymagane są następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (jedynie do wglądu);
  2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w jednostce badawczo-rozwojowej;
  3. Prawo wykonywania zawodu lekarza;
  4. Dyplom specjalizacji (lub wpis w prawie wykonywania zawodu);
  5. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  6. Oświadczenie dotyczące danych osobowych;
  7. Dowód uiszczenia opłaty w kwocie 50 zł za wpis do ewidencji na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
  8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
  9. Zaświadczenie z wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.

Dowód wpłaty proszę dołączyć do dokumentacji i dostarczyć do Departamentu Zdrowia.

W razie dodatkowych pytań, osobą prowadzącą niniejsze zadanie jest Pani Katarzyna Kandefer - główny specjalista w Departamencie Zdrowia, tel. 85-66-54-206."

Powrót na początek strony