Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 ze zm.) ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi marszałek województwa, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki określone w ust. 1 pkt 1-4;
2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3) nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu lekarzowi;
4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,
b) została skreślona z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich - w okresie, o którym mowa w art. 80 ust. 6.
3. W ewidencji uprawnionych lekarzy umieszcza się następujące dane lekarza:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
2a) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten
dokument;
4) adres zamieszkania;
5) numer prawa wykonywania zawodu;
6) adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania;
7) o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.
3a. Wpis lekarza w ewidencji uprawnionych lekarzy w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, następuje na podstawie potwierdzenia o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, wydanego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

Dane z ewidencji udostępniane są zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.) na wniosek lub jeżeli charakter danych umożliwia ich niezwłoczne udostępnienie, to są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jednakże z ograniczeniem ze względu na prywatność osób fizycznych figurujących w ewidencji.

Ewidencja znajduje się w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pokój 311 (III piętro).

Administratorem danych osobowych zebranych w celu dokonania wpisu i prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz realizacją zapisów, o których mowa w art. 80 ust. 1-6 ww. ustawy, jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu,  https://bip.podlaskie.eu/ 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@podlaskie.eu .

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 77 ust. 2 i art. 80 ust. 1-6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Odbiorcą danych osobowych w powyższym zakresie będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizację, zaś odbiorcą danych w zakresie numeru ewidencyjnego lekarza oraz adresu jednostki organizacyjnej, w której uprawniony lekarz przeprowadza badania lekarskie kierowców oraz kandydatów na kierowców będą użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego.

Dane będą przetwarzane przez czas pozostawania przez lekarza uprawnionego w ewidencji lekarzy uprawnionych, a następnie będą poddane archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych we wskazanym ustawowo zakresie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest odmowa dokonania wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Powrót na początek strony