Ewidencja uprawnień przewodników górskich

Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi Ewidencję Uprawnień Przewodników Górskich na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych uprawnienia przewodnika górskiego nadaje, odmawia nadawania, zawiesza i przywraca oraz cofa:

 1. marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek o nadanie uprawnień w dniu złożenia tego wniosku,
 2. marszałek województwa wybrany przez osoby ubiegające się o uprawnienia –w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawę nadania uprawnienia przewodnika górskiego osobom, które nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego w państwach:

 • członkowskich Unii Europejskiej,
 • Konfederacji Szwajcarskiej,
 • członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

a którym zostały uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- stanowi decyzja ministra właściwego do spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego otrzymuje na wniosek osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 • odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego. Wyjątek od powyższego został określony w art. 22a ust. 2 ustawy o hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, który stanowi że osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego. 

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego dokumentuje się przez wydanie legitymacji i identyfikatora przewodnika górskiego.

Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego powinien zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • określenie miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji,
 • wskazanie obszaru uprawnień, w stosunku do którego wnioskodawca ubiega się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego lub w stosunku do którego ubiega się o wydanie legitymacji lub identyfikatora. 

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy III należy dołączyć:

 1. świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich,
 2. odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub kopia tego świadectwa lub dyplomu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek na podstawie oryginału tego dokumentu albo odpisu tego świadectwa lub dyplomu,
 3. trzy fotografie legitymacyjne w formacie 3 cm x 4 cm,
 4. dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji 

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II albo I należy dołączyć:

 1. świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich,
 2. dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania uprawnień klasy II lub I, wydane przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub przez jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy o wykonanie usługi zawarte przez przewodnika górskiego z klientami lub organizatorami turystyki lub rachunki za wykonaną usługę, wystawione przez przewodnika górskiego klientom lub organizatorom turystyki;
 3. oświadczenie o wykazie odbytych przejść przez obszary górskie w okresie, w którym posiadał on uprawnienia przewodnika górskiego odpowiednio klasy III lub II, obejmującym także przejścia w warunkach zimowych, a w przypadku przewodników tatrzańskich obejmującym dodatkowo przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego,
 4. jedną fotografię legitymacyjną w formacie 3 cm x 4 cm,
 5. dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji. 

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar uprawnień należy dołączyć:

 1. świadectwo zdania egzaminu na dodatkowy obszar uprawnień przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników górskich,
 2. jedną fotografię w formacie 3 cm x 4 cm,
 3. dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Ewidencja Uprawnień Przewodników Górskich znajduje się w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Administratorem danych osobowych zawartych Ewidencji Uprawnień Przewodników Górskich jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. M.Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, tel. +48 85 66-54-549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu, http://bip.podlaskie.eu.

Administrator wyznaczył Pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@podlaskie.eu lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z 28 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, polegającego na nadawaniu uprawnień przewodnika górskiego i prowadzeniu ewidencji uprawnień przewodników górskich.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych może być: każdy zainteresowany w zakresie stanowiącym informację publiczną. Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne z których korzysta Administrator oraz operatora pocztowego.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej: dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a następnie przekazywane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Powrót na początek strony