Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiajacych nabywanie powiązanych usług turystycznych

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych i wymaga uzyskania wpisu w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

W myśl postanowień art. 22 ust.1 ww. ustawy do działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców, dotyczące regulowanej działalności gospodarczej oraz kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowiącego, iż organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.

Rejestr zawiera:

 1. firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną – adres zamieszkania
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli posiada
 3. określenie rodzaju działalności
 4. określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności
 5. główne miejsce wykonywania działalności oraz oddziały
 6. adres e-mail, jeśli posiada
 7. numer telefonu, jeśli posiada

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych rejestr jest jawny, z wyjątkiem:

 • adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza,
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu.

Marszałek województwa udostępnia informacje zbiorcze zawarte w rejestrze:

 • na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego, organizacji pozarządowych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumenta, oraz powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
 • w celach naukowo-badawczych, bez wskazywania danych identyfikujących przedsiębiorców turystycznych.

Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych znajduje się w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Administratorem danych osobowych zawartych Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. M.Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, tel. +48 85 66-54-549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu, http://bip.podlaskie.eu.

Administrator wyznaczył Pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@podlaskie.eu lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, polegającego na prowadzeniu rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty udzielające zabezpieczeń finansowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną Pana/Pani dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją. Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne z których korzysta Administrator, operatora pocztowego oraz podmioty realizujące archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej: dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a następnie przekazywane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Powrót na początek strony