Kontrole zewnętrzne - 2024r.

Uchwała Nr 383/7490/2024
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2024 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z § 170 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr 349/6672/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmienionej uchwałami Nr 350/6709/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 355/6822/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr  362/6976/ 2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 369/7198/2023 z dnia 6 listopada 2023r. oraz Nr 380/7425/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan kontroli zewnętrznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na początek strony