Kontrole zewnętrzne - 2023r.

Uchwała Nr 353/6765/2023
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 lipca 2023 r.                       

w sprawie uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.[1]) w związku z § 170 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr 349/6672/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmienionej uchwałą Nr 350/6709/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan kontroli zewnętrznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 319/5957/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2023 rok zmieniona uchwałą Nr 331/6209/2023 z dnia 31 marca 2023 r.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572

Powrót na początek strony