Uchwała Nr XXXVII/486/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/486/2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych
Na podstawie art. 16 ust. 1, art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.1), w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.2) i art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326), Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala zasady i tryb postępowania w zakresie finansowania z budżetu województwa podlaskiego zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) departamencie - należy przez to rozumieć departament realizujący zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
2) dotacji - należy przez to rozumieć dotację ze środków finansowych, o których mowa w pkt 9, przyznawaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego na mocy uchwały o rozdysponowaniu środków finansowych;
3) dochodach - należy przez to rozumieć dochody budżetu województwa związane z wyłączaniem z produkcji rolnej gruntów rolnych;
4) drodze dojazdowej do gruntów rolnych - należy przez to rozumieć będące własnością gminy drogi prowadzące do gospodarstw rolnych;
5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu realizującego zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
6) kosztach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć wydatki poniesione, w związku z realizacją zadania podlegającego finansowaniu ze środków budżetu województwa podlaskiego, bezpośrednio dotyczącego wytworzenia fizycznego rezultatu, realizacji tego zadania i udokumentowany, potwierdzony rachunkami i fakturami VAT wraz z potwierdzeniem zapłaty, przedłożonymi do rozliczenia zadania;
7) kosztach niekwalifikowalnych - należy przez to rozumieć koszty nie będące kosztami kwalifikowalnymi, a w szczególności koszty:
a) sporządzenia dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,
b) wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,
c) robót pomiarowych,
d) uzgodnień formalno-prawnych,
e) kar umownych,
f) budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego,
g) budowy i przebudowy linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
h) budowy i przebudowy ciągów pieszo-jezdnych,
i) budowy i przebudowy ścieżek rowerowych,
j) budowy, przebudowy i remontów parkingów i miejsc postojowych,
k) budowy, przebudowy i remontów chodników, budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych,
l) budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej, w tym ścieżek rowerowych, parkingów, zatok i wiat autobusowych, peronów, pomostów, kładek, progów zwalniających, ekranów akustycznych, linii energetycznych, oświetlenia, obiektów małej architektury, ogrodzeń, furtek, tablic informacyjnych, oświetlenia, wiat przystankowych,
m) budowy i przebudowy wodociągów, kanalizacji deszczowej, w tym przyłączeń do istniejących urządzeń z wyłączeniem urządzeń służących powierzchniowemu odwodnieniu drogi,
n) nadzoru budowlanego prowadzonego przez inspektora nadzoru lub osobę posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
o) sadzenia drzew, krzewów, zakładania trawników, z wyłączeniem umacniania skarp trawą,
p) inwentaryzacji powykonawczej,
q) bieżących remontów dróg,
r) tymczasowej organizacji ruchu,
s) nadzoru inwestorskiego oraz prac archeologicznych,
t) umieszczenia i konserwacji tablicy informacyjnej (w przypadku zadania z art. 22c ust.1 pkt 5 i 6), o sfinansowaniu zadania ze środków budżetu województwa podlaskiego,
8) samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Podlaskiego;
9) środkach finansowych - należy przez to rozumieć dochody budżetu województwa podlaskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, pobierane na podstawie art. 22b ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;
10) rekultywacji gruntów – należy przez to rozumieć nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg;
11) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego;
12) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326);
13) udziale własnym - należy przez to rozumieć środki własne, którymi dysponuje wnioskodawca i niepochodzące z innych środków budżetu województwa podlaskiego;
14) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
15) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów, przez których należy także rozumieć posiadaczy samoistnych, zarządców lub użytkowników, użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, gminy lub powiaty posiadające grunty na terenie województwa podlaskiego i ubiegających się o dofinansowanie do zadań wynikających z art. 22c ust. 1 pkt 1 - 6 i 11 ustawy;
16) zasadach - należy przez to rozumieć zasady udzielania dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych określone w niniejszej uchwale;
17) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego;
18) zbiorniku wodnym służącym małej retencji - należy przez to rozumieć urządzenie wodne, którego funkcja polega na gromadzeniu wód w okresach ich nadmiaru i przechowywania na czas ich niedoboru;
§ 2. 1. Samorząd w ramach realizacji zadania własnego dysponuje środkami finansowymi i przeznacza je na zadania zgodnie z art. 22c ust. 1 ustawy, a w szczególności na usuwanie kamieni lub odkrzaczanie, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
2. Obsługę spraw związanych z dysponowaniem środkami finansowymi urząd prowadzi przy pomocy departamentu.
3. Wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości środków finansowych oraz od ilości złożonych wniosków.
4. Podziału dotacji dla poszczególnych wnioskodawców na zadania wynikające z ustawy dokonuje zarząd.
5. Nie przyznaje się dotacji na remont dróg, rozumiany jako wykonywanie na istniejącej drodze robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.
§ 3. 1. Środki finansowe przeznacza się na poszczególne zadania przy jednoczesnym spełnieniu następujących wymogów:
1) w przypadku usuwania kamieni lub odkrzaczania:
a) suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha,
b) łączna powierzchnia gruntów objętych usuwaniem kamieni powinna zawierać się w przedziale od 0,5 ha do 10 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 900 zł/ha,
c) łączna powierzchnia gruntów objętych odkrzaczaniem powinna zawierać się w przedziale od 0,3 ha do 5 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 1200 zł/ha,
d) o dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy;
2) w przypadku budowy lub renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji:
a) zbiornik powinien mieć powierzchnię od 0,2 ha do 1 ha, a maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł,
b) zbiornik powinien wpływać na poprawę jakości kompleksu gruntów rolnych o powierzchni co najmniej 5 ha,
c) o dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów oraz za zgodą właścicieli gruntów - dzierżawcy;
3) w przypadku budowy lub modernizacji (przebudowy) drogi:
a) działka drogowa powinna posiadać szerokość umożliwiającą budowę lub modernizację (przebudowę) drogi;
b) maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych;
c) o dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
4) w przypadku nasadzeń drzew miododajnych, w tym częściowy zwrot kosztów zakupu sadzonek:
a) wykonanie nasadzeń drzewami miododajnymi powinno obejmować tereny rolnicze lub w pasach drogowych,
b) maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% łącznej wartości kosztów zakupu sadzonek i nie więcej niż 5 000 zł,
c) w przypadku obumarcia drzew w okresie 3 lat od przyznania dotacji, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać nasadzeń uzupełniających oraz poinformować o tym pisemnie departament,
d) o dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
5) w przypadku zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych:
a) wstępna kalkulacja kosztów zadania,
b) wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł,
c) o dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
2. Udzielenie dotacji celowych na pozostałe zadania określone w art. 22c ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych uzależnione jest od wysokości środków w budżecie województwa podlaskiego, pozostałych po rozdysponowaniu ich na zadania określone w ust. 1.
§ 4. 1. Wnioskodawcy składają wnioski od 1 stycznia do końca lutego danego roku, w którym środki finansowe będą wykorzystane. Zainteresowani mogą składać wnioski w siedzibie urzędu, za pośrednictwem operatora usług pocztowych (decyduje wówczas data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną przy pomocy usługi ePAUP.
2. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jedno wybrane zadanie w danym roku kalendarzowym.
3. Wnioski w sprawie dofinansowania podlegają ocenie pod względem formalnym oraz w zakresie zgodności ich sporządzenia z niniejszą uchwałą.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub nieprawidłowości w sporządzeniu wniosku, departament wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. O dotrzymaniu terminu uzupełnienia wniosku decyduje data nadania lub złożenia dokumentów w urzędzie lub drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP.
5. Wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w § 4 ust. 1 uchwały nie będą rozpatrywane.
6. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej powinien przedłożyć:
1) w przypadku usuwania kamieni lub odkrzaczania:
a) wniosek sporządzony na formularzu lub zgodnie z jego wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
b) kopię mapy ewidencyjnej działek objętych zadaniem, z zaznaczonym obszarem do przeprowadzenia prac,
c) aktualny wypis z rejestr gruntów dotyczący działek, na których ma być realizowane zadanie,
d) dokumentację fotograficzną ilustrującą miejsce planowanych prac oraz obrazującą stan gruntów wymagających usuwania kamieni lub odkrzaczania (co najmniej 2 zdjęcia na 1 ha z datą jego wykonania i wskazaniem na mapie lokalizacji według nadanych przez wnioskującego oznaczeń, w formie wydruku bądź na nośniku CD),
e) w przypadku złożenia wniosku przez dzierżawcę wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości,
f) w przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda każdego z współwłaścicieli,
g) dokumentację zawierającą opis niezbędnych prac, w tym numery działek przeznaczonych do rekultywacji, powierzchnię podlegającą rekultywacji na każdej z działek oraz ich łączną powierzchnię w przypadku większej ilości działek, wyliczony koszt zadania, w tym koszty sprzętu i obsługi stanowiące wkład własny bez VAT-u;
2) w przypadku budowy lub renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji:
a) wniosek sporządzony na formularzu lub zgodnie z jego wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
b) kopię mapy ewidencyjnej działek objętych zadaniem, z zaznaczonym obszarem przeprowadzenia prac,
c) aktualny wypis z rejestru gruntów dotyczący działek, na których ma być realizowane zadanie,
d) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
e) zatwierdzony projekt budowy zbiornika wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym,
f) opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji, potwierdzającą celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót - w przypadku prac polegających na renowacji zbiornika;
3) w przypadku budowy lub modernizacji (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych:
a) wniosek sporządzony na formularzu lub zgodnie z jego wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
b) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją zadania (odcinek drogi do realizacji),
c) aktualny wypis z rejestru gruntów dotyczący działek, na których ma być realizowane zadanie,
d) uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
e) dokumentację fotograficzną ilustrującą miejsce planowanego przedsięwzięcia (co najmniej 1 zdjęcie na 250 m drogi z datą jego wykonania i określeniem lokalizacji na mapie według nadanych przez wnioskującego oznaczeń, w formie wydruku bądź na nośniku CD),
f) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
4) w przypadku nasadzeń drzew miododajnych, w tym częściowy zwrot kosztów zakupu sadzonek:
a) wniosek sporządzony na formularzu lub zgodnie z jego wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
b) kopię mapy ewidencyjnej działek objętych zadaniem, z zaznaczonym obszarem przeznaczonym do nasadzeń drzew miododajnych,
c) aktualny wypis z rejestru gruntów dotyczący działek objętych zadaniem,
d) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
5) w przypadku zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych:
a) wniosek sporządzony na formularzu lub zgodnie z jego wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały,
b) wstępna kalkulacja kosztów zadania.
7. Na zadanie polegające na usuwaniu kamieni lub odkrzaczaniu dotyczący tej samej nieruchomości wnioskodawca może złożyć wniosek po upływie 5 lat od dnia wypłaty dotacji celowej.
8. Na zadanie polegające na budowie lub renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji dofinansowaniu nie podlega budowa i renowacja stawów rybnych i przydomowych oczek.
9. Zadanie polegające na budowie lub modernizacji (przebudowie) drogi oraz budowie lub renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji powinno posiadać tablicę informacyjną o wymiarach min. 42,0 cm x 29,7 cm zamocowaną na trwałym wysięgniku, wykonaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 lub nr 8 do uchwały.
10. Wszelkie dokumenty składane przy wniosku oraz przy rozliczeniu zadania powinny być dostarczane w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
11. Wykonane prace i wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji nie podlegają dofinansowaniu.
12. W departamencie prowadzi się ewidencję złożonych wniosków.
§ 5. 1. Biorąc pod uwagę wysokość posiadanych środków finansowych, oraz kierując się obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dysponowania środkami finansowymi, sporządza się listę poprawnie złożonych wniosków.
2. Zarząd podejmuje uchwałę o rozdysponowaniu środków finansowych na poszczególne zadania do wysokości środków przeznaczonych w budżecie na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
3. Wnioskodawca zostaje zawiadomiony pisemnie przez urząd o zakwalifikowaniu w danym roku zgłoszonego zadania i ujęciu go w planie podziału środków finansowych.
§ 6. 1. Wnioskodawca realizuje zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem.
2. Pisemne zgłoszenie wykonania i zakończenia realizacji zadania objętego dotacją powinno nastąpić w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zadanie nie może być zrealizowane do 31 października roku, w którym przyznano dotację, możliwe jest wystąpienie o wyznaczenie innego terminu. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do dnia 15 października danego roku. O dotrzymaniu terminu decyduje data nadania lub złożenia wniosku w urzędzie lub drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP. Wyznaczenie drugiego terminu następuje na podstawie podpisania aneksu do umowy o udzielenie dotacji celowej.
4. Dotacja celowa obejmuje tylko zadania zrealizowane i rozliczone w roku, w którym zostały przyznane środki finansowe.
§ 7. 1. Warunkiem przekazania przyznanych środków finansowych na realizację zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez zarząd z wnioskodawcą.
2. Sposób rozliczenia zadania oraz przekazania środków szczegółowo określony zostanie w umowie.
3. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu.
4. W przypadku kontroli terenowej, przedstawiciele urzędu spisują protokół z kontroli, a po pozytywnym jej zakończeniu, następuje rozliczenie zadania.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na gruncie, przedstawiciele urzędu spisują protokół z kontroli i zobowiązują wnioskodawcę do usunięcia usterek w terminie określonym w protokole.
6. Wszelkie kopie dokumentów składane przy rozliczeniu zadania, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
7. Przekazanie dotacji na rzecz wnioskodawcy następuje po złożeniu kompletnego wniosku, po podpisaniu umowy, po złożeniu wymagalnych dokumentów rozliczeniowych wskazanych w umowie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr LIII/507/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4466).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2020 r., poz.1378 i z 2021 r., poz. 1038 i 1834.
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w : Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 i 1773.

Powrót na początek strony