Gospodarka odpadami

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 733/7255/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. ponownie skierował do konsultacji społecznych projekt „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023–2028” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko” ww. dokumentu.

Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok (V p., pokój 521), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (85) 66 54 448.

Uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów można składać w terminie do dnia 19 grudnia br. na formularzu konsultacji, którego wzór zamieszczono poniżej, w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (email: kancelaria@podlaskie.eu). Jednocześnie informujemy, że podczas obecnej (drugiej) procedury konsultacji nie zakłada się już możliwości przyjmowania nowych zgłoszeń inwestycyjnych do projektu dokumentu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Poniżej zamieszczono również Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023–2028” zawierające szczegółowe zestawienie opinii podmiotów i organów oraz uwag wniesionych w ramach konsultacji społecznych poprzedniego projektu dokumentu wraz z informacją o sposobie ich uwzględnienia.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 323/6060/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. po raz pierwszy skierował do konsultacji społecznych projekt „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023–2028” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko” ww. dokumentu.

 

Powrót na początek strony