Publicznie dostępny wykaz danych

 

Marszałek Województwa Podlaskiego  na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz rozporządenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U z 2010 r. Nr 186, poz. 1249) prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie od dna 1 maja 2011 r. publikowane są w systemie F7. 
http://f7.wrotapodlasia.pl/

 

Dokumenty o środowisku opublikowane do dnia 30 kwietnia 2011 r. - można pobrać poniżej.

Powrót na początek strony