Transport

Akty prawne, które są podstawą organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa:

 • Rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
 • Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu.
 2. Administrator wyznaczył pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@podlaskie.eu lub poprzez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane  w związku z wystąpieniem przez Panią/Pana z reklamacją lub zażaleniem na realizację przewozów w krajowym transporcie drogowym i kolejowym oraz innym podaniem związanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny, ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,) określony w ustawie z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe; ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. w przypadku reklamacji lub zażaleń na realizację przewozów w krajowym transporcie drogowym i kolejowym przez okres 5 lat zaś w przypadku podań związanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego wieczyście.
 6. Przysługuje Państwu, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem rozparzenia reklamacji, zażalenia lub innego podania. W przypadku niepodania danych osobowych wystąpienia związane z reklamacjami, zażaleniami i innymi podaniami związanymi z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego nie zostaną rozpatrzone.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Podstawowe akty prawne w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych – ADR:

 •  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 •  Umowa ADR – europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r.
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 •  Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 •  Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@podlaskie.eu , http://bip.podlaskie.eu/).
 2. Administrator wyznaczył pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@podlaskie.eu lub poprzez Elektryczną Skrzynkę Podawczą .
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze złożeniem skargi na przeprowadzenie egzaminu w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych - ADR lub ogłoszenie jego wyniku.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,) określony w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.   
 5. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem rozparzenia reklamacji, zażalenia lub innego podania. W przypadku niepodania danych osobowych wystąpienia związane z reklamacjami, zażaleniami i innymi podaniami związanymi z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego nie zostaną rozpatrzone.
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Powrót na początek strony