Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

Wydział:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego.

Podstawa prawna:
1.Art. 9 a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082).
2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2454).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 803).
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zawierający:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
• cel wykonania czynności;
• nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;
• określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;
• wskazanie podmiotu, który wykona czynności.
2.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwagi:
Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych. Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego.

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).

Opłaty :
Opłata w wysokości 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) - dotyczy osoby prawnej, jednostki organizacyjnej na działania związane z płoszeniem zwierząt łownych.
Opłata w wysokości 17 zł w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku nr: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji albo prawa do zrzeczenia się odwołania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Podlaskiego.

Kontakt:
Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego tel. (85) 6654 202, (85) 6654 204

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Marii Curie- Skłodowskiej 14
15-097 Białystok     lub
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Powrót na początek strony