Język migowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:
- skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
- kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku są 3 osoby przeszkolone w posługiwaniu się językiem migowym: jedna zatrudniona jest w budynku Urzędu przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, dwie w budynku Urzędu przy ul. Poleskiej 89.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług przeszkolonego pracownika  co najmniej na trzy dni robocze wcześniej. Wyjątkiem są sytuacje nagłe.
Osoby niepełnosprawne mają także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy. Wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat.

Z pomocy osoby wybranej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
1)    telefonicznie na numer: 85 6654549;
2)    faksem na numer: 856654175;
3)    pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@podlaskie.eu ;
4)    osobiście w Urzędzie, poprzez punkty kontaktowe o których mowa w § 3.
5)    listownie na adres: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1;
6)    za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ESP CU Wrót Podlasia

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w języku migowym

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

 

Koordynator do spraw dostępności: Zbigniew Chrzanowski tel. 573 442 704
koordynator.dostepnosc@podlaskie.eu 

Powrót na początek strony