Procedura obsługi osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2094 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2240) zarządzam, co następuje:

§1.Wprowadzam Procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, zwaną dalej Procedurą, która stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.Zobowiązuje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do stosowania zasad określonych w Procedurze.

§3.Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi Dostępności.

§4.Traci moc Zarządzenie Nr  50/2022 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2022r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót na początek strony