Instrukcja planowania zadań budżetowych

Uchwała Nr 103/1336/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji planowania zadań budżetowych przez departamenty i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806) i Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/216/04
z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się "Instrukcję planowania zadań budżetowych przez departamenty i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Podlaskiego" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na początek strony