Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z lipca 2005 roku

Data podjęcia uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za realizację uchwały

5.07.2005

151/1982/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

5.07.2005

151/1983/05

współdziałania przy realizacji "Biuletynu Informacji Publicznej" - zadania wykonywanego w ramach projektu "Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe".

PR

5.07.2005

151/1984/05

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 132/1690/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia na 2005 rok Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

PR/WUP

5.07.2005

151/1985/05

przystąpienia Województwa Podlaskiego do realizacji Projektu "Zrównoważony rozwój eksportu i usług poprzez promowanie rzemiosła i jego tradycji" w ramach akcji tematycznej "Walidacja uczenia się poza systemem edukacji formalnej oraz uczenia się incydentalnego" Programu LEONARDO DA VINCI.

PR

5.07.2005

151/1986/05

wprowadzenia zmiany Uchwały Nr 129/1669/05 z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do udziału w konkursie na projekt: "Wymiany i staże" w ramach Programu Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego Leonardo da Vinci II.

PR/WUP

5.07.2005

151/1987/05

powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz do spraw przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

EK

5.07.2005

151/1988/05

udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa.

EK

5.07.2005

151/1989/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż trzech garaży o numerach 3,4,5 wraz z udziałem w gruncie i wspólnych częściach budynku, położonych w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17.

GRM

5.07.2005

151/1990/05

współrealizacji projektu "Centrum Zielonych Technologii".

GRM

5.07.2005

151/1991/05

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

5.07.2005

151/1992/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 r. podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia w zakresie wspierania organizacji sympozjów, konferencji oraz zjazdów środowisk medycznych, których celem jest propagowanie najnowszych zdobyczy i osiągnięć naukowych z różnych dziedzin medycyny objętych "Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku".

ZPS

5.07.2005

151/1993/05

określenia wielkości środków i wyboru projektów zgłoszonych do realizacji do Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa i Poddziałania 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

PR

5.07.2005

151/1994/05

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 rok.

OPK IV

13.07.2005

152/1995/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

13.07.2005

152/1996/05

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa na 2005 rok.

FN

13.07.2005

152/1997/05

zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół policealnych prowadzonych przez Województwo Podlaskie na rok szkolny 2005/2006.

EK

13.07.2005

152/1998/05

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

EK

13.07.2005

152/1999/05

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

EK

13.07.2005

152/2000/05

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

EK

13.07.2005

152/2001/05

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.

EK

13.07.2005

152/2002/05

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

EK

13.07.2005

152/2003/05

udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ROPS

19.07.2005

153/2004/05

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kaimy.

PR

19.07.2005

153/2005/05

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny.

PR

19.07.2005

153/2006/05

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

OPK

19.07.2005

153/2007/05

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach.

EK

19.07.2005

153/2008/05

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

EK

19.07.2005

153/2009/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

19.07.2005

153/2010/05

wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

19.07.2005

153/2011/05

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

19.07.2005

153/2012/05

zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.

ZPS

19.07.2005

153/2013/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach.

ZPS

19.07.2005

153/2014/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

ZPS

19.07.2005

153/2015/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego SPZOZ w Suwałkach.

ZPS

19.07.2005

153/2016/05

powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy.

ZPS


26.07.2005

154/2017/05

Zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

26.07.2005

154/2018/05

Wspierania i powierzania realizacji zadań samorządu województwa  podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie 01.08 - 31.12.2005r.

DTS

26.07.2005

154/2019/05

Udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Wilhelmowi Bechowskiemu Dyrektorowi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

EK

26.07.2005

154/2020/05

Zmieniająca uchwałę Nr 147/1895/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

EK

26.07.2005

154/2021/05

Podpisania Aneksu nr 2 do umowy w sprawie finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wojewódzkiego urzędu pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PR - WUP

26.07.2005

154/2022/05

Współdziałania przy realizacji „Biuletynu Informacji Publicznej” - zadania wykonywanego w ramach projektu „Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe”.

PR

26.07.2005

154/2023/05

Zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Boksie Stare, Wojtokiemie, Wołyńce.

PR

26.07.2005

154/2024/05

Zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno, dotyczącego części terenów wsi Wincenta.

PR

26.07.2005

154/2025/05

Porozumienia o zaliczenie drogi łączącej drogę krajową Nr 63 Zambrów- łomża z m. Czerwony Bór gm. Zambrów oraz  ul. Młynowej w Zambrowie odcinek drogi od drogi krajowej Nr 8 (ul. Ostrowska) - do granic miasta Zambrów z wsia Sędziwuje,  do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Zambrowskiego.

PR

26.07.2005

154/2026/05

Porozumienia o pozbawienie kategorii drogi powiatowej w Zambrowie ulicy Cmentarnej, na odcinku od ul. Obrońców Zambrowa  do ul. Ks. Krajeńskiego oraz części ul. Ks. Krajeńskiego, na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Ostrowskiej.

DI

26.07.2005

154/2027/05

Upoważnienia Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku do reprezentowania Województwa Podlaskiego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG  III/TACIE CBS 2004-2006. 

DI

26.07.2005

154/2028/05

zawarcia umowy o przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania polegającego na wdrażaniu w województwie podlaskim projektu PL2002/000-580.06.04.09-01 „Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Województwo Podlaskie”, w związku z realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza

PR

27.07.2005

154/2029/05

Określenia wielkości środków i wyboru projektów zgłoszonych do realizacji do Działania 1.2 Infrastrktura ochrony środowiska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

PR

27.07.2005

154/2030/05

Wyboru projektów do „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006” objętych kontraktem w roku 2005.

PR


Powrót na początek strony