Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z marca 2005 roku

 Data uchwały

 Numer uchwały   Uchwała dotyczy:  Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

08.03.05

133/1699/05

Organizacji Uroczystej Gali Konkursu na Polską Markę Roku 2004.

BIP

08.03.05

133/1700/05

Wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

08.03.05

133/1701/05

Zaakceptowania Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu.

PR

08.03.05

133/1702/05

Opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

EK

08.03.05

133/1703/05

Zawarcia z Gminą Dubienniki Porozumienia o współpracy na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli z Gminy Dubienniki.

EK

08.03.05

133/1704/05

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

EK

08.03.05

133/1705/05

Wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

ZPS

08.03.05

133/1706/05

Wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

ZPS

08.03.05

133/1707/05

Wyrażenia zgody na darowiznę mienia pozostałego po likwidacji SP ZOZ Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży szpitalom, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie

ZPS

08.03.05

133/1708/05

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

GRM

15.03.05

134/1709/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

15.03.05

134/1710/05

udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Urzędu do występowania na posiedzeniu Rady Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, które odbędzie się w dniu 16 marca 2005 roku.

PR

15.03.05

134/1711/05

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, które odbędzie się 17 marca 2005 roku.

PR

15.03.05

134/1712/05

wyrażenia zgody na ogłoszenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

PR/WUP

15.03.05

134/1713/05

wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

PR

15.03.05

134/1714/05

zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kulesze Kościelne.

PR

15.03.05

134/1715/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Rajgród - wieś Rybczyzna.

PR

15.03.05

134/1716/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kulesze Kościelne w związku z potrzebą wyznaczenia obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego na gruntach wsi Czarnowo Biki.

PR

15.03.05

134/1717/05

wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

15.03.05

134/1718/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Hajnówka.

DIS

15.03.05

134/1719/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Bielsk Podlaski.

DIS

15.03.05

134/1720/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Suwałki.

DIS

15.03.05

134/1721/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Siemiatycze.

DIS

15.03.05

134/1722/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Sokółka.

DIS

15.03.05

134/1723/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Czarna Białostocka.

DIS

15.03.05

134/1724/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Kolno.

DIS

15.03.05

134/1725/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Stawiski.

DIS

15.03.05

134/1726/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Knyszyn.

DIS

15.03.05

134/1727/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Augustów.

DIS

15.03.05

134/1728/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Łapy.

DIS

15.03.05

134/1729/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Mońki.

DIS

15.03.05

134/1730/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Szepietowo.

DIS

15.03.05

134/1731/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Filipów.

DIS

15.03.05

134/1732/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Tykocin.

DIS

15.03.05

134/173/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Łomża.

DIS

15.03.05

134/1734/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Zambrów.

DIS

15.03.05

134/1735/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Drohiczyn.

DIS

15.03.05

134/1736/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Sejny.

DIS

15.03.05

134/1737/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Wysokie Mazowieckie.

DIS

15.03.05

134/1738/05

podpisania porozumienia z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, którego przedmiotem będzie przeprowadzenie wspólnie z PAIiIZ kampanii reklamowej "Zainwestuj w Polsce" w CNN International.

PR

17.03.05

135/1739/05

wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna i Poddziałania 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

PR

17.03.05

135/1740/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Białowieża

DIS

17.03.05

135/1741/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Narewka i Nowa Łuka

DIS

17.03.05

135/1742/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Grajewo.

DIS

17.03.05

135/1743/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Ciechanowiec.

DIS

17.03.05

135/1744/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Czeremcha.

DIS

17.03.05

135/1745/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Brańsk.

DIS

17.03.05

135/1746/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Szczuczyn.

DIS

17.03.05

135/1747/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Rajgród.

DIS

17.03.05

135/1748/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Dąbrowa Białostocka.

DIS

17.03.05

135/1749/05

zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Krypno.

DIS

23.03.05

136/1750/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

23.03.05

136/1751/05

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 rok.

GRM

23.03.05

136/1752/05

zmiany uchwały Nr 122/1575/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej.

GRM

23.03.05

136/1753/05

przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Czartorii.

GRM

23.03.05

136/1754/05

wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach na zbycie środka trwałego.

ZPS

23.03.05

136/1755/05

udzielenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego poręczenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach.

ZPS

23.03.05

136/1756/05

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZPS

23.03.05

136/1757/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowej przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

23.03.05

136/1758/05

zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szczuczyn.

DIS

23.03.05

136/1759/05

przekazania środków finansowych z budżetu województwa podlaskiego jako opłaty członkowskiej w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku na 2005 rok.

DTS

23.03.05

136/1760/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2005 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

EK

23.03.05

136/1761/05

przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2004 rok.

FN

31.03.05

137/1762/05

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

31.03.05

137/1763/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

31.03.05

137/1764/05

wprowadzenia zmian w Uchwale nr 92/1096/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

PR

31.03.05

137/1765/05

określenia formy konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

PR

Powrót na początek strony