Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów

Marszałek Województwa zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.) odpowiada za organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa. Jest to zadanie marszałka województwa z zakresu administracji rządowej, a środki finansowe na realizację staży podyplomowych pochodzące ze środków Funduszu Pracy przekazuje marszałkowi województwa na podstawie umowy wojewoda.

 

Organizacja i zapewnienie realizacji stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty odbywa się poprzez ustalanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Białymstoku listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia ww. stażu (w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego). Przy ubieganiu się o wpis na przedmiotową listę należy przedłożyć Wniosek o wpis na listę podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy/lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 z późn. zm.) wraz ze wskazanymi we wniosku oświadczeniami. 

Na odbycie stażu przez lekarza/lekarza dentystę w jednym z podmiotów wpisanych na ww. listę kieruje Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku. Po skierowaniu stażystów do zakładów leczniczych, Marszałek Województwa zawiera odpowiednie umowy z podmiotami będącymi pracodawcami lekarzy stażystów/lekarzy dentystów stażystów, na podstawie których przekazywane są środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z realizacją stażu określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r. poz. 377).

 

Powrót na początek strony