Raporty końcowe z realizacji PPZ

Program polityki zdrowotnej (PPZ) to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego (art. 5 ust. 29a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia i przesłania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej i zamieszczenia ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony