Program rozwoju specjalistycznej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim

UCHWAŁA NR 53/667/07
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 4 grudnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju specjalistycznej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim”

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz w związku z uchwałą nr 14/331/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia Projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”, zmienioną uchwałąnr 35/497/07 z dnia 1 października 2007 roku, uchwala  się co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć „Program rozwoju specjalistycznej opieki zdrowotnej
w województwie podlaskim” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego – Markowi Olbrysiowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na początek strony