Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarząd Województwa Podlaskiego ustala następujące cele i zadania priorytetowe przewidziane do realizacji w roku 2003, objęte "Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000 - 2005"

1. Cel B Programu: Wspieranie rozwoju, modernizacja i zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym zadania:

1.1. Podnoszenie poziomu usług terapeutycznych w placówkach lecznictwa odwykowego.
1.2. Inicjowanie i pomoc w tworzeniu placówek lecznictwa odwykowego dla młodzieży uzależnionej od alkoholu i innych środków oraz w tworzeniu punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
1.3. Pomoc w tworzeniu grup samopomocowych.
1.4. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w placówkach lecznictwa odwykowego.

2. Cel A Programu: Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, w tym zadania:

2.1. Działania interwencyjne wobec grup podwyższonego ryzyka (dzieci z rodzin alkoholowych, mieszkańcy internatów, domów dziecka, uczniowie OHP). Pomoc w organizacji świetlic socjoterapeutycznych w gminach i powiatach oraz wypracowanie standardów ich działalności.
2.2. Udzielanie pomocy w tworzeniu wojewódzkich punktów "Pomarańczowej Linii" - systemu pomocy rodzicom dzieci, które miały kontakt z alkoholem.

3. Cel C Programu: Zmniejszenie liczby nowych przypadków uzależnienia oraz rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych piciem alkoholu, w tym zadanie:

3.1.Wprowadzenie do placówek podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej metody wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji w stosunku do pacjentów z problemem alkoholowym.

4. Cel D Programu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, w tym zadanie:

4.1. Zorganizowanie systemu pomocy psychologicznej, prawnej i społecznej dla ofiar przemocy w rodzinie.

Powrót na początek strony