Polityka transportowa w Województwie Podlaskim

Polityka transportowa

Kierunki polityki transportowej Województwa Podlaskiego

System transportowy województwa podlaskiego powinien zaspokajać potrzeby transportowe gospodarki regionu, potrzeby przewozowe ludności oraz umożliwiać dogodny tranzyt osób i rzeczy pomiędzy sąsiednimi regionami i państwami przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych walorów przyrodniczych i historycznych Podlasia.

Rozpatrując przewidywane kierunki rozwoju systemu transportowego na Podlasiu trzeba podkreślić, że poszczególnych gałęzi transportu nie wolno rozpatrywać w oderwaniu od siebie. Tworzyć one mają jednolity system działający w sposób uzupełniający się. Ponieważ obsługa transportowa gospodarki regionu oraz tranzytu przez dany region nie może odbywać się kosztem zubożenia jego walorów przyrodniczych i turystycznych, preferowane powinny być gałęzie transportu oraz technologie mające najmniej szkodliwy wpływ na środowisko. Taką gałęzią transportu jest kolej. Ponieważ województwo jest stosunkowo ubogie w sieć kolejową, należy maksymalnie wykorzystać istniejące linie oraz możliwości jakie transport ten stwarza.


 Pliki do pobrania - w formacie *.pdf

Powrót na początek strony