Fundusze strukturalne

Cztery fundusze strukturalne są głównymi instrumentami polityki strukturalnej Wspólnoty. Ich zadaniem jest wsparcie procesów restrukturyzacji i modernizacji gospodarek państw członkowskich poprzez nakłady w tych sektorach i regionach, które wymagają interwencji, aby sprostać globalnej konkurencji. Należą do nich:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund - ERDF) - powszechnie uważa się , że to właśnie od jego utworzenia w 1975 r. datuje się początek europejskiej polityki regionalnej. Jego zadaniem jest wyrównywanie głównych dysproporcji regionalnych oraz uczestniczenie w rozwoju i przekształcaniu regionów. Ma się również przyczyniać do popierania trwałego rozwoju i tworzenia trwałych miejsc pracy.
W Polsce po akcesji z jego zasobów finansowane będą działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( Priorytet 1 i 3 ) oraz działania w ramach kierowanego do przedsiębiorców Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw".
Fundusz finansuje też inicjatywę wspólnotową INTERREG.

Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund - ESF) - jest najstarszym z funduszy strukturalnych, ponieważ zapowiedź jego utworzenia pojawiła się już w Traktacie Rzymskim. Jest instrumentem wspierającym Europejską Strategię Zatrudnienia oraz wieloletnie programy rynku pracy państw członkowskich.
Priorytety wsparcia przez ESF obejmują:

 • aktywną politykę rynku pracy,
 • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
 • kształcenie ustawiczne,
 • doskonalenie kadr gospodarki,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy.

W Polsce ze środków funduszu finansowany będzie Priorytet 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Operacyjnego oraz Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich". Z zasobów ESF wsparcie uzyska również inicjatywa EQUAL.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund - EAGGF) - fundusz składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje Wspólną Politykę Rolną oraz Sekcji Orientacji wspierającej zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wyłącznie Sekcja Orientacji uważana jest za fundusz strukturalny.
W ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej EAGGF współfinansuje:

 • inwestycje w gospodarstwach rolnych,
 • pomoc dla młodych rolników,
 • pomoc na rzecz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę,
 • pomoce kompensacyjne dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub dla obszarów objętych uwarunkowaniami środowiskowymi,
 • poprawa przetwórstwa i komercjalizacja gospodarstw rolnych,
 • rozwój i przetwarzanie zasobów leśnych,
 • rozwój obszarów wiejskich.

Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa - ( Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG ) - został ustanowiony w 1993 r. w celu promowania zmian strukturalnych w sektorze rybołówstwa, kultur wodnych oraz przetwórstwa i marketingu produktów z tego sektora.
Wsparcie ze środków funduszu ma przyczynić się do:

 • zapewnienia trwałej równowagi między podażą i popytem,
 • wzmocnienia konkurencyjności i stabilności przedsiębiorstwa w sektorze,
 • poprawy zaopatrzenia rynku i wzrostu wartości produktów rybołówstwa i kultur wodnych,
 • ożywienia gospodarczego terenów uzależnionych od rybołówstwa.
Powrót na początek strony