Wniosek o wpis do rejestru ośrodków

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW, W KTÓRYCH MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ TURNUSY REHABILITACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przepisy szczegółowo określają warunki, które powinny spełniać ośrodki ubiegające się o wpis do rejestru ośrodków,w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Akty prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

Ośrodki ubiegające się o wpis do rejestru powinny spełniać określone standardy (m.in. baza noclegowa i żywieniowa dla minimum 20-osobowej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry, gabinet lekarski lub zabiegowy, odpowiednie zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, infrastruktura przystosowana do określonej grupy osób niepełnosprawnych). 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

Wniosek ośrodka składa właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzący ośrodek do właściwego terytorialnie samorządu województwa. W przypadku województwa podlaskiego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest pozytywne rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku informacji o występujących we wniosku uchybieniach wnioskodawca powinien  je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku Wojewodzie.

Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii i przekazuje zaopiniowany wniosek ośrodka wojewodzie. Jeżeli ośrodek spełnia wymagane warunki, wpis do odpowiedniego rejestru dokonywany jest niezwłocznie. Wnioskodawca otrzymuje od wojewody zawiadomienie o wpisie do rejestru, które powinno zawierać numer tego wpisu. W przypadku odmowy dokonania takiego wpisu wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie wraz z uzasadnieniem odmowy.

Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków i dokonuje wpisu do tego rejestru na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek warunków określonych zgodnie z ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

 

Wnioski można składać osobiście lub listownie (wzór wniosku w załączniku) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

 

lub elektronicznie poprzez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia

http://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Departament Zdrowia

Telefony: 85 66 54 290

Fax: 85 66 54 291

Godziny pracy:

poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek – piątek 7.30 - 15.30

 

Informacja Administratora zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl , https://bip.wrotapodlasia.pl/.
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zaopiniowania wniosku ośrodka o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a następnie przekazania do Wojewody Podlaskiego, celem dokonania przez niego wpisu do rejestru ośrodków na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Administrator gwarantuje, że Pani/Pana dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  4. Pani/Pana dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. 10 lat.
  7. Posiada Pani/Pan:

        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

        c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

    8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.

    9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Powrót na początek strony