Zasady podpisywania pism

Do podpisu Marszałka zastrzeżone są:
1) wystąpienia kierowane do naczelnych organów władzy oraz naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
2) odpowiedzi na pisma i wystąpienia imiennie skierowane do Marszałka;
3) pisma w sprawach należących do właściwości Marszałka, stosownie do ustalonego podziału zadań między Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu;
4) odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli, Wojewody Podlaskiego oraz innych organów kontroli  zewnętrznej;
5) odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów;
6) wnioski o nadanie odznaczeń;
7) pisma i wystąpienia związane z kontaktami zagranicznymi Województwa;
8) akty prawne, w zakresie należącym do kompetencji Marszałka;
9) decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
10) pisma i wystąpienia związane z wykonywaniem funkcji kierownika Urzędu oraz w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników jednostek  organizacyjnych;
11) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Marszałka do jego podpisu;
12) inne pisma w sprawach należących do kompetencji Marszałka na podstawie Statutu i Regulaminu;
13) polecenia wyjazdu służbowego poza granice kraju.

Wicemarszałkowie oraz Członkowie Zarządu podpisują:
1) odpowiedzi na pisma i wystąpienia imiennie do nich skierowane;
2) decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Marszałka;
3) pisma i dokumenty w sprawach należących do ich zakresu, zgodnie z dokonanym podziałem zadań i kompetencji między Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu.

Skarbnik i Sekretarz podpisują pisma i wystąpienia dotyczące spraw im powierzonych.

Dyrektorzy departamentów:
1) aprobują pisma zastrzeżone do podpisu: Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza;

2) podpisują decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Marszałka;

3) podpisują pisma w sprawach zadań realizowanych przez departamenty w ramach upoważnień udzielonych przez Marszałka;

4) podpisują szczegółowe zakresy czynności obejmujące zadania, uprawnienia, zakres odpowiedzialności i zastępstwa pracowników departamentu;

5) podpisują wnioski urlopowe pracowników, z wyjątkiem urlopów bezpłatnych;

6) podpisują polecenia wyjazdu służbowego na terenie kraju.

 

Powrót na początek strony