Tryb przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli

Tryb przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli

Sprawy w Urzędzie załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu szczególnej troski o przestrzeganie konstytucyjnie zagwarantowanych obywatelom praw i wolności.

Odpowiedzialność za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego załatwianie spraw ponoszą dyrektorzy departamentów, zastępcy dyrektorów departamentów oraz pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Pracownik Urzędu jest zobowiązany, w szczególności do:
1) należytej znajomości i właściwego stosowania przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Samorządu Województwa, innych przepisów prawa z zakresu działania departamentu oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w Urzędzie;
2) terminowego i zgodnego z prawem załatwiania powierzonych mu spraw;
3) właściwej obsługi interesantów.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Marszałek, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Marszałek może upoważnić Wicemarszałków, Członków Zarządu, pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych do prowadzenia określonego rodzaju spraw, w tym do wydawania w jego imieniu decyzji.

Biuro Organizacji i Nadzoru prowadzi rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Marszałka. Biuro Organizacji i Nadzoru prowadzi rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).  

Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, Marszałek wyznacza koordynatora czynności kancelaryjnych.

Postulaty i inicjatywy obywateli

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, siedziba - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku wynikającego z kodeksu postępowania administracyjnego i nie będą udostępniane odbiorcom danych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych wynika z kodeksu postępowania administracyjnego.

Powrót na początek strony