Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji obywateli

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Marszałek, Wicemarszałkowie oraz Członkowie Zarządu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 12.00 – 16.30. Jeżeli poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym; zasada ta dotyczy również poniedziałków, na które zwołana została sesja Sejmiku. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków wywiesza się w siedzibie Urzędu i siedzibach zamiejscowych stanowisk pracy oraz publikuje na stronach internetowych Urzędu.

Sekretarz, Skarbnik oraz dyrektorzy departamentów i pracownicy Urzędu obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Skargi i wnioski wpływające do Urzędu, w tym skargi dotyczące zadań lub działalności Sejmiku, Zarządu i Marszałka podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym elektronicznie przez pracowników poszczególnych departamentów odpowiedzialnych za merytoryczne rozpatrzenie skargi, wniosku. Organizacyjno-techniczną obsługę przyjmowania przez Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu obywateli zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków zapewnia Gabinet Marszałka. Rejestrowanie oraz kontrolę terminowego załatwiania skarg i wniosków dyrektorzy departamentów powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom. Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg, wniosków i petycji należy do departamentów właściwych ze względu na charakter sprawy, na zasadach określonych w przepisach prawa.

Załatwianie skarg, wniosków, powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstawania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia. Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
Dyrektorzy departamentów zobowiązani są do:
1) zapewnienia należytej organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania skarg, wniosków, petycji;
2) sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością i terminowością załatwiania skarg, wniosków, petycji oraz dokonywania okresowych analiz i ocen sposobu ich załatwiania;
3) wykorzystywania materiałów zawartych w skargach, wnioskach, petycjach do ochrony interesów społecznych i słusznych interesów obywateli oraz likwidacji źródeł powstawania skarg.

Rejestr skarg i wniosków

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, siedziba - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków i nie będą udostępniane odbiorcom danych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych wynika z kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Białystok 15-097; ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, tel.: (85) 66 54 172

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Powrót na początek strony