Audyt wewnętrzny - informacje ogólne

Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Marszałkowi i Zarządowi Województwa Podlaskiego racjonalnego zapewnienia, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez samorząd województwa mechanizmy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo. Cel ten realizowany jest poprzez niezależną, obiektywną działalność o charakterze zapewniającym i doradczym.

Prawne uregulowania normujące pracę Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 506),
  3. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego stanowiące załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MRiF z 2016 r. poz. 28),
  4. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84),
  5. Zarządzenie Nr 6/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
  6. Zarządzenie Nr 18/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Dostęp do informacji publicznej:

Aktualny Plan audytu na 2024 r.,

Plan audytu na 2023 r. - I zmiana, oraz Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2023 r. oraz Sprawozdanie z wykonania audytu za 2023 r. (uzupełnione)

Plan audytu na 2023 r., (pierwotny)

Plan audytu na 2022 r. - IV zmiana oraz Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2022 r.; oraz Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2022 r. - uzupełnienie,

Plan audytu na 2022 r. (pierwotny), oraz: I zmiana, II zmiana, III zmiana,

Plan audytu na 2021 r. - I zmiana oraz Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2021 r.,

Plan audytu na 2021 r. (pierwotny),

Plan audytu na 2020 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2020 r.

Plan audytu na 2019 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2019 r.

Powrót na początek strony