Oferta pracy na stanowisko: główny specjalista z dnia 2024-02-12

Numer konkursu
BKP-I.210.24.2024.KB
Departament
Departament Ochrony Środowiska
Data
2024-02-12
Termin składania ofert
2024-02-22
Stanowisko
główny specjalista

BKP-I.210.24.2024.KB

OGŁOSZENIE O NABORZE

Marszałek Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Ofertę na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie: wyższe; kierunek/specjalność przyporządkowane do jednej z wiodących dyscyplin: nauki o Ziemi i środowisku, nauki ścisłe (biologiczne i matematyczne), administracja publiczna, prawo;
 • kserokopia: Prawo jazdy kat. B;
 • staż pracy: ogółem minimum 4 lata; w tym w urzędach administracji publicznej minimum 1 rok pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska;
 • umiejętności zawodowe: znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu wojewódzkiego i dotyczących ochrony środowiska (znajomość: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

II. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy z zespołem,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • aktywność w działaniu,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji i planowania pracy,
 • samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 • wysoka kultura osobista.

III. Główny specjalista będzie wykonywał następujące zadania:

1) Prowadzenie spraw dotyczących określenia programów ochrony powietrza, mających na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, pułapu stężenia ekspozycji oraz poziomów docelowych substancji w powietrzu.

2) Prowadzenie spraw dotyczących określenia planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w strefie.

3) Prowadzenie procesu monitorowania na poziomie województwa stanu realizacji poszczególnych działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji tych działań.

4) Prowadzenie spraw dotyczących wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w tym również w ramach wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz przyjmowanie zgłoszeń dla instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, objętych kompetencją marszałka województwa.

5) Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami, w szczególności: wydawania lub cofania pozwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie odpadów.

6) Prowadzenie spraw dotyczących składowisk odpadów, w tym m.in.: zatwierdzania instrukcji prowadzenia składowiska odpadów oraz decyzji o jej wygaśnięciu, wydawania decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowisk odpadów.

7) Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu realizowanego na stanowisku.

8) Prowadzenie obiegu dokumentacji w systemie EZD RP.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 oraz poza siedzibą. Prowadzenie pojazdu służbowego w związku z wykonywaniem czynności służbowych poza siedzibą biura. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

V. Oferty kandydatów na stanowisko głównego specjalisty powinny zawierać:

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załączonym wzorem;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych; kierunek/specjalność przyporządkowane do jednej z wiodących dyscyplin: nauki o Ziemi i środowisku, nauki ścisłe (biologiczne i matematyczne), administracja publiczna, prawo.
 • kserokopia: Prawo jazdy kat. B;
 • kserokopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń) potwierdzających staż pracy ogółem minimum 4 lata; w tym w urzędach administracji publicznej minimum 1 rok pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska;
 • oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonym wzorem;
 • w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Ochrony Środowiska BKP-I.210.24.2024.KB",

w terminie do 22.02.2024 r.

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
15-097 Białystok
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14

lub dostarczyć osobiście do pokoju 609 (piętro VI) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie- Skłodowskiej 14.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła złożonych dokumentów. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Płac (pok. 605 piętro VI) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 2 lat w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację procesu rekrutacji a następnie przekazane do Archiwum Zakładowego na okres 3 lat. Po tym okresie będą podlegały brakowaniu (zniszczeniu) zgodnie z obowiązującą instrukcja kancelaryjną.

Białystok, dnia 12.02.2024 r.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mirosława Jaroszewicz-Łojewska
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

Powrót na początek strony