Ewaluacja RPOWP 2014-2020

Ewaluacja dostarcza informacji zwrotnej o efektach działań samorządu województwa w obszarach realizacji polityki rozwoju regionu, stanowi narzędzie ciągłego doskonalenia polityk publicznych władz samorządowych.

Proces ewaluacji RPOWP 2014-2020 ma na celu:

  • ocenę wkładu Programu w realizację celów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Strategii Europa 2020 i Umowy Partnerstwa;
  • poprawę jakości projektowania i wdrażania Programu, ocenę jego skuteczności, efektywności i wpływu;
  • zwiększenie transparentności polityki spójności poprzez dostarczenie interesariuszom oraz obywatelom wiarygodnych informacji dotyczących rzeczywistych efektów podejmowanych działań;
  • dostarczenie użytecznych i wiarygodnych informacji decydentom na poparcie określonych zmian;
  • ocenę efektywności i jakości programu, w tym ocenę nowych instrumentów realizacji Programu, tj.: RLKS, ZIT.

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP 2014-2020, odpowiedzialnej za realizację procesu ewaluacji RPOWP 2014-2020 pełni Regionalne Obserwatorium Terytorialne. ROT umiejscowione jest w strukturze IZ RPO, tj. w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Powrót na początek strony