Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego

 

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego została ustanowiona Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r.
 
Uchwała Nr XIX/206/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2008-06-30 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały podjętej na wniosek Komisji Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego przyznaje „Odznakę” osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego.

 

Z wnioskiem o przyznanie „Odznaki” może wystąpić:

 

  1. Wojewoda Podlaski,

  2. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,

  3. Marszałek Województwa Podlaskiego,

  4. komisje Sejmiku Województwa Podlaskiego,

  5. organy statutowe jednostek samorządu terytorialnego,

  6. organizacje społeczne, gospodarcze, związki i stowarzyszenia.

 

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego może być przyznana tej samej osobie fizycznej lub podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną tylko raz; ponadto przyznaje się ją w jednym roku najwyżej piętnastu osobom fizycznym i pięciu podmiotom nie będącym osobami fizycznymi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące danych, jakie powinny znaleźć się we wniosku o przyznanie „Odznaki” znajdują się w Regulaminie Odznaki Województwa Podlaskiego, który stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r.

 

Wnioskodawcy powinni składać wnioski w sprawie przyznania „Odznaki” w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do 31 marca i do 30 września każdego roku.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego podejmuje uchwałę o przyznaniu „Odznaki” w ciągu 30 dni od dnia posiedzenia Komisji Odznaki, w kompetencji której leży rozpatrywanie wniesionych wniosków.

 

Należy zaznaczyć, iż Zarząd Województwa Podlaskiego może podjąć uchwałę o pozbawieniu „Odznaki”, na wniosek Komisji Odznaki, podmiotów upoważnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie „Odznaki” lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, w razie stwierdzenia, że:

  1. przyznanie „Odznaki” nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd,

  2. wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny „Odznaki”.

 

Powrót na początek strony