Logo Województwa Podlaskiego

Logotyp Województwa Podlaskiego - na białym tle kolorowy żubr, obok napis podlaskie

Uchwała Nr 110/1325/2016
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 2016-01-19


w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podlaskiego oraz zasad używania i wykorzystywania Logotypu Województwa Podlaskiego i Logotypu Nagroda Podlaska Marka

Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.)[1] uchwala się, co następuje:

§ 1 W celu promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, budowania spójnego wizerunku oraz zwiększania świadomości społecznej w zakresie  działalności Województwa Podlaskiego przyjmuje się system identyfikacji wizualnej określony w Folderze Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Województwo Podlaskie, w tym logotyp województwa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz logotyp Nagrody Podlaska Marka, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Logotyp Województwa Podlaskiego jest symbolem graficznym używanym we wszelkich przejawach identyfikacji wizualnej Województwa Podlaskiego, w szczególności w materiałach reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub wspierającym jest Województwo Podlaskie oraz do oznakowania przedsięwzięć współorganizowanych lub współfinansowanych przez Województwo Podlaskie.

2. Wykorzystanie logotypu Województwa Podlaskiego w innych przypadkach niż wymienione w  ust. 1 wymaga każdorazowej zgody Marszałka Województwa Podlaskiego lub innego upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

3. Logotyp Województwa Podlaskiego nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych.

4. Zgodę na używanie logotypu Województwa Podlaskiego wydaje się na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały, kierowanego do Marszałka Województwa Podlaskiego, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Prowadzi się rejestr wniosków o wydanie zgody na używanie logotypu Województwa Podlaskiego.

6.  Wniosku, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga się w przypadku:

a) wcześniejszego objęcia przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego,

b) stosowania logotypu na mocy umowy zawartej wcześniej z Województwem Podlaskim,

c) wykorzystania logotypu na potrzeby własne o charakterze kolekcjonerskim.

§ 3. 1 Logotyp Nagrody Podlaska Marka jest symbolem graficznym, opartym na wizerunku logotypu Województwa Podlaskiego, używanym we wszelkich przejawach identyfikacji Nagrody Podlaska Marka przez jego organizatora oraz laureatów kolejnych edycji konkursu.

2. Logotyp Nagrody Podlaska Marka może być używany w celach komercyjnych.

§ 4. Wizualizacje materiałów zawierających logotyp Województwa Podlaskiego lub logotyp Nagrody Podlaska Marka należy przesyłać do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, celem określenia ich zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Podlaskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji.

§ 6. Traci moc uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 33/310/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podlaskiego oraz zasad używania i wykorzystywania Logotypu Województwa Podlaskiego i Logotypu Konkursu Podlaska Marka Roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] Zmiany tekstu jednolitego powołanej ustawy opublikowano w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890. 

 

Powrót na początek strony