Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030)

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Podlaskiego, działając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), niniejszym informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030).

Uzasadnienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienionego Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030), o którym mowa w art. 48 ust. 6 ww. ustawy, zostało przyjęte Uchwałą Nr 383/7470/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie wraz z uzasadnieniem na podstawie art. 48 ust. 7 ww. ustawy podlega publikacji w prasie, na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego https://bip.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Powrót na początek strony