Ogłoszenie o konkursie pn." Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim"

Uchwała Nr 381/7440/2024
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Zespołu Oceniającego i zatwierdzenia Regulaminu jego działania

Na podstawie art. 8a ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm. ) oraz w związku z Uchwałą nr LX/894/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2024 uchwala się co następuje:

§ 1. Ogłasza się Konkurs pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”.

§ 2. Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego https://podlaskie.eu/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego https://bip.podlaskie.eu/ .

§ 3. Na realizację zadań w ramach Konkursu w 2024 roku przeznacza się kwotę w łącznej wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), zatwierdzoną w budżecie Województwa Podlaskiego na 2024 rok w części będącej w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane odrębną uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zatwierdza się Regulamin Konkursu pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5.1. Powołuje się Zespół Oceniający, który odpowiedzialny jest za ocenę formalną i merytoryczną wniosków złożonych w ramach Konkursu w składzie:
1) Grażyna Sobecka - Przewodniczący Zespołu Oceniającego;
2) Wojciech Tołkin-Żmijewski;
3) Piotr Oniszczuk;
4) Mariola Hernik-Monach;
5) Anna Otapowicz;
6) Barbara Stec.
2. Zasady i tryb pracy Zespołu Oceniającego określa „Regulamin działania Zespołu Oceniającego”, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1688

Powrót na początek strony