Planowany nabór Partnera do realizacji Projektu „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego”

Informacja o planowanym naborze Partnera do realizacji Projektu

 

 

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje o planowanym naborze Partnera do realizacji Projektu „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego”, w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

 

Termin planowanego naboru: maj 2019 r.

 

Zakres partnerstwa: 

Współpraca Partnera z Liderem Projektu przy ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania Projektu oraz przy realizacji postanowień zawartej umowy partnerskiej.

Planowany zakres zadań Partnera obejmuje przedstawienie i realizację kompleksowej koncepcji promocji gospodarczej województwa podlaskiego,  w szczególności:  organizację zagranicznych misji gospodarczych wyjazdowych i przyjazdowych dla podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP,  zapewnienie uczestnictwa podlaskich przedsiębiorców w zagranicznych wydarzeniach targowo/wystawienniczych, prowadzenie działań promocyjnych w mediach zagranicznych, zorganizowanie kampanii promocyjnej województwa w mediach społecznościowych, jak również prowadzenie działań szkoleniowych z zakresu promocji wraz z opracowaniem systemu wsparcia instytucjonalnego.  

 

Wszelkie zapytania odnośnie planowanego naboru Partnera należy kierować na adres: coi@wrotapodlasia.pl

Powrót na początek strony