KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016


Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016 uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian.

Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na jednostki samorządu terytorialnego (art.183. ust. 2 wyżej wymienionej ustawy) obowiązek opracowania programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa. Prace nad przygotowaniem projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016 koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, realizując ustawowe zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W dniu 18 września 2012 roku został powołany Zespół ds. opracowania „Programu W Zakresie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2016”.

Konsultacje społeczne projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016przeprowadzone będą w okresie od 30 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. w formie przyjmowania opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych dotyczących treści projektu Programu dostępnego:

    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (www.wrotapodlasia.pl),
    na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl).

Opinie i uwagi wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

    drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl,
    drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
    osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, pokój 116 w godzinach pracy Urzędu.

Opinie i uwagi z datą wpływu przed dniem 30 kwietnia i po dniu 14 maja 2013 r., jak również niepodpisane lub przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym nie będą uwzględniane.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (www.wrotapodlasia.pl) oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku (www.rops-bialystok.pl) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia poniżej  sprawozdanie z przeprowadzonych w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. konsultacji społecznych projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016.

W związku z zaistniałą potrzebą uzupełnienia diagnozy wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim o dane statystyczne za 2012 rok, zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje projektu Programu w nowym terminie.

Powrót na początek strony